pronet.pl

zielone it

zielone it / green it

pl   en

fragmenty artykułu: badanie zmian temperatury w Warszawie 2000 - 2018

W 2019 napisaliśmy artykuł o zmianach temperatury w Warszawie na podstawie pomiarów temperatury oraz odczuć ludzi. Tu można pobrać pełną wersję artykułu. Ponadto można pobrać arkusz kalkulacyjny z obliczeniami i publiczną wersją danych. Poniżej opisujemy jedynie wstęp, podsumowanie i wnioski z artykułu.

 

Parts of article: Temperature change in Warsaw 2000–2018

We published in 2019 article about temperature change in Warsaw and people's feelings about it. Here you can dowload full version of article. Aditionally one can spreadsheet with calculations and public version data. Below one can find only intruduction and conclusions and tasks for the future.

Wstęp i podsumowanie

Powszechne w świadomości i debacie opieranie się na zmianie średniej wartości temperatury powietrza wydaje się nie opisywać dynamiki zmian zgodnie z subiektywnymi odczuciami osób pamiętających klimat sprzed 50 lat. Badanie jest zawężone do analizy zmian temperatury powietrza, dla Warszawy w l. 2000 - 2018. Daje to łatwość weryfikacji dla osób 45+ z Warszawy lub innych części Polski, które pamiętają ten czas.

Badanie potwierdziło zmianę temperatury średniej wyliczoną w innych badaniach oraz dynamiczny wzrost pomiarów ciepłych i gorących przy znaczącym spadku pomiarów chłodnych. Jedynie b. zimne wartości pozostają na w miarę podobnym poziomie.

Innymi słowy badanie pokazuje jak w praktyce są odczuwane zmiany temperatury średniej i że zmiana o 1°C czy nawet o 0,5°C jest realnie bardzo odczuwalna.

Być może podawanie wartości ocieplenia w wysokości 1°C / 50 lat uspakaja ludzi bo są przekonani że już teraz ocieplenie jest szybsze.

Badanie potwierdziło również odczucie że rok 2018 był ekstremalnie gorący. W porównaniu z 2000 temperatura średnia wzrosła jedynie o 0,3°C, ale wrażenie gorąca jest w pełni uzasadnione nawet do 270% w stosunku do roku 2000.

W artykule przeprowadzono przewidywania jakie zmiany zajdą do 2050 roku. Wg tej symulacji rok 2018 będzie nieco chłodniejszy od typowego roku za 32 lata a lokalne maksimum w pesymistycznym scenariuszu może być temperatura poniżej 0°C będzie 3 h/dobę przez pół roku, temperatura powyżej 21°C będzie od 15 IV do 15 X przez 15,9 h a temperatura powyżej 28°C będzie przez 3,1h.

Artykuł został napisany ze względu na:

 • odpowiedzialność własną za miejsce do życia dla młodszych pokoleń,
 • różnice między subiektywnym postrzeganiem zmian temperatury a badaniami.

Dane źródłowe dostępne po kliknięciu w tabele lub ilustracje. Regresja liniowa oznaczona została słowem Liniowa. Dyskusję nt. artykułu można kontynuować na portalu społecznościowym.

 

Introduction

The change of mean air temperature is a common point of reference in public debate and awareness, although it does not seem to reflect the dynamic of the temperature changes as perceived by people who remember the climate 50 years ago. The following study is narrowed down to the changes of air temperature in Warsaw, Poland in the period 2000 – 2018. This makes it easier to verify the findings for the people living in Warsaw or other parts of Poland who are 45+ years and remember that period of time.

The research confirmed the change of the mean temperature calculated in previous studies as well as the high growth of warm and hot temperatures. Only very low temperatures have been proved to remain almost on the same level.

In other words, the study shows how the changes of mean temperature are perceived in practice and proves that an increase of 1°C or even 0,5°C is very palpable.

Perhaps giving the warming value of 1°C / 50 years calms people because they are convinced that the warming is faster now.

This findings confirmed the feeling that 2018 year was extremely hot. Comparing to year 2000, the mean temperature had grown only by 0,3°C but the feeling of heat has risen up to 270% in comparison to the year 2000, which is fully justified.

This article presents predictions concerning the changes that may occur until 2050. According to this simulation, 2018 will be a little colder than a typical year in 32 years An analysis of local maxima under a pessimistic scenario indicates that the temperature may stay below freezing for 3 hours a day for 6 months, whereas in the period between April 15th and October 15th the temperature may be over 21°C for 15,9 hours a day and over 28°C for 3,1 hours a day.

The following article was written due to:

 • the author’s own responsibility for younger generations
 • the differences between subjective feelings about the climate change and the findings of major studies

The source data can be easily accessed by clicking on the tables or illustrations. The linear regression has been marked with a Polish term Liniowa (“linear”). The article can be further discussed on a social networking site.

Badanie odczuć [fragmenty]

 

People’s feelings [part of article]

Tabela 1: Pytania i wyniki nt subiektywnej oceny zmian klimatu   Table 1: Questions and results about feelings on climate change

wyniki nt subiektywnej oceny zmian klimatu / results about feelings on climate change

Obliczenia pomiarów temperatury / Wyniki [fragmenty]

 

Temperature measurements calculations / Results [part of article]

Ilustracja 3: Przekroje górne – temperatury ciepłe i gorące   Illustration 3: Upper sections – hot and warm temperatures

temperatury ciepłe i gorące / hot and warm temperatures

Przekrój górny 28°C (gorąco) rośnie blisko 60%. Przekrój górny 21°C (ciepło i gorąco) rośnie o 30% co potwierdza odczucia starszych osób. Wartość współczynnika a z równań regresji liniowej przekrojów górnych potwierdza szybszy wzrost niż dla Tśr.

 

The upper section 28°C (hot) groves by almost 60%. The upper section 21°C (warm and hot) grows by 30% which confirms senior citizens’ feelings. The coefficient “a” in the linear regression equations for the upper sections confirms faster growth comparing to Tśr.

Ilustracja 5: Zmiany przekrojów w czasie   Illustration 5: Changes of sections

przesuwanie się udziału poszczególnych przekroi w latach / shift in different sections

Powyżej można zaobserwować przesuwanie się udziału poszczególnych przekroi w latach. Górna krawędź pw(-7°C,0°C) jest tożsama z pd(0°C). Dolna krawędź pw(21°C,28°C) jest pw(21°C).

 

The chart indicates a shift in different sections between 2000 and 2018. The upper edge of pw(-7°C,0°C) is the same as in pd(0°C). The lower edge of pw(21°C,28°C) is pw(21°C).

Wnioski i zadania

Wzrost temperatury zachodzi bardzo szybko, bliższe rzeczywistości są odczucia ludzi niż wynika to ze zmiany Tśr. Faktem jest wzrost w okolicy 1°C / 50 lat.

W opinii autora nieuprawniony jest wniosek, że w Polsce zmiany klimatu będą wygodne i łatwe do zaakceptowania dla ludzi. Być może nie wzrośnie szczególnie Tmax a jedynie wzrosną wartości przekrojów górnych i spadną wartości przekrojów dolnych. Jednak jeśli rok 2018 miałby być typowym, to oznacza to od 15 IV do 15 X codzienne występowanie temperatur powyżej 28°C przez 1,3 h.

Dodatkowo, co nie jest zakresem tego badania, przy takiej dynamice zmian spodziewamy się spowszechnienia zjawisk uważanych dziś za anomalie: susze, pożary, pustynnienie, powodzie, burze i huragany.

W związku z powyższym należy szybko wprowadzać zmiany w następujących zakresach:

 • moralnym – wbrew pozorom zmiana tutaj może być najszybsza i może dać największe przeciwdziałanie,
 • społecznym – podobnie jak wyżej ale wymaga już współpracy wspólnot ludzi,
 • technologicznym – używana technologia jest wyznacznikiem stylu życia, który z kolei jest wyznacznikiem realizowanej a nie deklarowanej moralności1, w tym zakresie zmiany wydają się dość proste do zdefiniowania i zbudowania oferty produktowej,
 • naukowym – poszerzenie niniejszego badanie przez odpytanie co najmniej 1000 osób oraz większy zakres pomiarów temperatury. Ciekawym pytaniem jest czy Tmax może urosnąć więcej, czy osiągnęła jakąś barierę wzrostu a jedynie wzrośnie przekrój górny 28°C. Innym pytaniem jest czy klimat staje się bardziej kontynentalny, następuje pustynnienie. Żeby tego typu wnioski były uprawnione należy przeliczyć dla większej ilości danych.

 

Conclusions and tasks for the future

The temperature growth occurs very fast. At the same time, people’s perception reflects the reality better than the change in Tśr.. Furthermore, the study has confirmed the increase of Tśr amounting to about 1°C per 50 yrs.

In the author's opinion, the conclusion that climate change in Poland will be convenient and easy to accept is false. There may be no significant increase of Tmax, but the values for the upper sections will rise whereas the values for the lower sections will go down. If year 2018 would become a typical, in the period from April 15th to October 15th the temperature will be above 28°C for 1,3 hr every day.

Furthermore, with such dynamic changes it is expected that the phenomena regarded as anomalies, i.e. droughts, fires, desertification, floods, storms and hurricanes, may become common. However, this issue is not a subject of the study.

Due to the above, it is urgent and necessary to implement changes in the following scopes:

 • moral – contrary to what might be expected, this may result in the fastest and most significant changes
 • social – the same applies to social changes, but they require cooperation of a community of people
 • technological – technology used by people is an indicator of their lifestyle, which reflects their real morality, not the one they declare1; such changes seem quite easy to define and, which makes it easy to build an offer of line products
 • scientific – this study should be widened: the survey should involve at least 1,000 persons. It would be interesting to find out whether Tmax can grow more or it has reached a growth barrier and only pg(28°C) will still be growing. Another question is whether the climate becomes more continental or it is more and more desertified. In order to confirm this, more data and more calculations are needed.

Finansowanie

Dotychczasowe finansowanie

Badanie sfinansował zespół pronet.pl, organizacja zarządzana partycypacyjnie.

Decyzję o finansowaniu pronet.pl podjął w trybie głosowania, autor jest członkiem zespołu i pomysłodawcą przedsięwzięcia. Poniesione koszty to szacunkowo ok. 20 tys. zł (w tym 300 zł na zakup danych źródłowych). W projekcie uczestniczyły 4 osoby. Od pozyskania danych i rozpoczęcia analizy do opublikowania wniosków minęły 3 miesiące.

Bardzo dziękujemy społeczności LibreOffice za profesjonalny i darmowy pakiet biurowy oraz wszystkim osobom uczestniczącym w badaniu.

Prośba o finansowanie

Drogi czytelniku, jeśli uważasz, że to badanie jest ważne i może być wykorzystane dla wspólnego dobra, pomóż nam zbierać fundusze, które bedą służyć opracowaniu metod i środków odwrócenia obecnych zmian klimatycznych. pronet.pl udostępnia rachunki w EUR, USD i PLN (przelew lub PayPal).

PLN

nazwa: pronet.pl sp. z o.o.
adres: Żurawia 22, 00-515 Warszawa
rachunek bankowy: 04 1020 1332 0000 1102 0838 3590

 

Financing

Current funds

This study was financed by pronet.pl community, a participatively managed organization.

The decision was taken by voting. The author is a member of the team and the originator of the initiative.. We spend about USD 5500 (including USD 80 for the raw data). The project had 4 participants. The entire process from purchasing the raw data to finishing this article took 3 months.

We would like to thank LibreOffice community for professional and free office suite and all the people participating in this study.

Financing request

Dear reader, if you find this important and useful for the common good please help us collect money for finding methods and means to reverse climate change. pronet.pl provides following EUR, USD or PLN bank accounts for money transfers or PayPal.

account owner: pronet.pl sp. z o.o.
street: Żurawia 22
zip/postal code: 00-515
city: Warszawa
transfer title: donation for reasearch and development
SWIFT / BIC: BPKOPLPW

USD

bank account: 38 1020 1332 0000 1902 1154 6241
IBAN: PL38102013320000190211546241

   

EUR

bank account: 32 1020 1332 0000 1302 0845 0209
IBAN: PL32102013320000130208450209

kontakt B2B

 • biuro:
  +48 226635075 czynne 9-17
  +48 601227484 czynne 9-17

kontakt B2C

 • sklep kilo jabłek:
  +48 226635076 czynne 9-17
  +48 576227130 czynne 9-17
Jesteś tutaj: Start zielone it